Over AP

 

Iedereen beschikt over een persoonlijk DNA, een individueel traject en persoonlijke interesses. AP zorgt ervoor dat al die unieke persoonlijkheden samen kunnen groeien, van elkaar leren en open staan voor de ideeën en visies van anderen. Het DNA van AP zit in kleine en herkenbare dingen.

Een unieke kijk die we samen delen.

Waarom doet AP wat ze doet?

Enerzijds staat AP – net als andere Vlaamse hogescholen – voor de voortdurende uitdaging om kwaliteitsvol, dynamisch, duurzaam, internationaal maar ook democratisch onderwijs aan te bieden. En dat terwijl het studentenaantal aan de Vlaamse hogescholen jaarlijks stijgt en de middelen per student verminderen.

Anderzijds is de wereld van morgen er één zonder grenzen, in superdiversiteit met een onvoorspelbaar werkveld, baanbrekende kunstvormen en ongekende mogelijkheden. De uitdaging van AP bestaat erin haar studenten voor te bereiden op deze steeds veranderende wereld door hen de juiste professionele kennis, vaardigheden en attitudes te laten ontwikkelen. AP wil hen de mogelijkheden aanreiken om keuzes te maken die passen bij hun ambities en talent. AP wil dat ze het lef en de passie hebben om het voortouw te nemen in de samenleving en zich voortdurend te vormen en te ontplooien.

Inspelen op een steeds sneller veranderende samenleving met ongekende mogelijkheden is dé uitdaging van de hogeschool.

AP beweegt zich in een specifieke, grootstedelijke context met uitdagingen die zich vandaag scherper stellen dan voorheen. Antwerpen is een metropool met de op één na grootste haven van Europa. Een haven die niet alleen essentieel is voor de economische en industriële dynamiek van Vlaanderen, maar die ook een poort op de wereld vormt. Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen waar meer dan 160 nationaliteiten samenwonen en waar de meerderheid van haar bewoners behoort tot een minderheidsgroep. Antwerpen is bovendien een cultuurstad, die doorheen de geschiedenis invloeden van over de hele wereld heeft verwelkomd en geïntegreerd. De stad huisvest, naast haar gekende, traditionele kunstinstellingen, voortdurend nieuwe culturele initiatieven, uit de regio, van elders in Europa en van andere continenten. Het maatschappelijk weefsel van Antwerpen is daarmee kleurrijker dan ooit.

Als hogeschool streeft AP naar een maximale openheid tegenover meningen, culturen en overtuigingen. Flexibiliteit naar werk- en leervormen is het uitgangspunt. AP creëert een omgeving om te experimenteren, om individuele talenten te ontwikkelen en de sociaaleconomische kloof in het onderwijs te dichten. AP is een leerstad waar medewerkers en studenten met passie elkaar ontmoeten en samen leren.

Waar staat AP voor?

Eenheid in verscheidenheid, dat is waar AP voor staat.

De missie van AP

AP is als hogeschool meer dan een hoger onderwijsinstelling. AP is een leerstad, een verrijker van talent, een versterker van inzet en een verdieper van het wereldbeeld van studenten. Met gedreven lesgevers, vooruitstrevende inhoud, directe eerlijke oriëntatie en maximale interactie met expertise zorgt AP ervoor dat elke student zijn potentieel ten volle kan ontplooien.

De visie van AP

De tijd van eenheid versus diversiteit is voorbij. Diversiteit is de nieuwe eenheid, verschillen zijn het nieuwe normaal. Het dagelijkse speelveld is mondiaal. AP gaat als hogeschool permanent op zoek naar de mogelijkheden die deze rijkdom biedt. Bij AP versmelten culturen, overtuigingen, gewoontes. Oost met West, Noord met Zuid, nieuw met oud, experiment met ervaring, digitaal met analoog. De standaardoplossing is geen gegeven. Het gemiddelde is niet de maatstaf. Ervaring dient om van te vertrekken, niet om in te berusten.

AP staat als hogeschool voor een uitnodigende, open samenwerkingsvorm, zichzelf permanent in vraag stellend, steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken en inzichten. Een hogeschool die openstaat voor andere, nieuwe en niet-conforme input en invloeden.

AP is een leerstad, een kruispunt waar je kan ontmoeten, groeien, verhuizen en opbouwen. Waar elke dag mensen op bezoek komen om uitwisseling te bevorderen. Waar iedereen samenhoort, maar ook verbonden is met de groepen rondom ons. Een leerstad met voorzieningen op maat van de vaste ’inwoners‘, de studenten.

AP, dat zijn mensen, mensen met kennis en vaardigheden, opinies, inzichten en gevoelens. Mensen die spreken met respect, maar ook mensen die geloven in directe communicatie, recht voor de raap.

AP kiest voor echt samenwerken en samen beleven. Alles begint bij keuzes maken, bij de onderbouwing van de juiste keuzes. AP creëert ruimte om te leren en te oriënteren. AP biedt maximale kansen aan elk individu, elke groep en elk initiatief.

De speerpunten

AP formuleerde 5 speerpunten die de ambities van de hogeschool voor de volgende jaren in de verf zetten.

  1. GROEI VAN MENS EN ORGANISATIE

De opleidingen van AP stimuleren studenten om hun professionele en persoonlijke grenzen te verleggen. Daartoe beoogt de hogeschool voor iedere student een haalbaar studietraject, creërt ze een geïntegreerde dienstverlening op het gebied van studentenbegeleiding en sociale voorzieningen en voorziet ze een technologische en infrastructurele omgeving die aansluit bij de behoeften van de studenten en medewerkers. AP maakt gebruik van een doeltreffende organisatiestructuur en ontwikkelt daarbinnen een geïntegreerd en professioneel personeelsbeleid.

  1. POORT OP DE WERELD

De hogeschool vormt direct inzetbare beroepsbeoefenaren die via hun internationale focus het mondiale, sociaal-culturele en economische weefsel in de Antwerpse regio versterken. Bovendien investeert AP in strategische partnerschappen met het regionale en internationale werkveld en met andere onderwijsinstellingen.

  1. GRENSVERLEGGENDE OPLEIDINGEN OP MAAT

De hogeschool creëert inspirerende en uitdagende leeromgevingen waarin studenten en lesgevers met passie kunnen samenwerken; AP stimuleert leidinggevenden, lesgevers en onderzoekers tot het inrichten van hoogwaardige en overzichtelijke opleidingsprogramma’s waarin de resultaten van onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en de beoefening en de ontwikkeling van de kunsten in het onderwijs zijn geïntegreerd.

  1. EXPERTISE- EN INFORMATIEDELING

AP Hogeschool heeft een transparante organisatiestructuur ingericht met aandacht voor respect en inspraak en met een duidelijk informatiebeleid, waarin medewerkers en studenten de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De hogeschool ontwikkelt een beleid voor onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarin multidisciplinaire expertisegebieden zijn vastgelegd.

  1. HET WERKVELD ALS PARTNER

De opleidingen van AP bieden studietrajecten en leervormen aan die maximaal gebruikmaken van reële werkveldcases en van werkplekleren. AP ondersteunt en stimuleert onze leidinggevenden, lesgevers en onderzoekers om projecten te realiseren in nauwe samenwerking met professionele belanghebbenden. De hogeschool ontwikkelt een alumnibeleid waarbij de alumni de opleidingen helpen versterken en de hogeschool de alumni ondersteunt in hun professionele ambities.